CONDITII DE LIVRARE


CONDIŢII DE LIVRARE GENERALE

1. Părţile contractante
Furnizor:
AVERS FIBER SRL,
Cluj-Napoca, Aleea Băisoara, Nr 1. sc. C, ap 34, jud. Cluj,
Tel: 0799799200



Cumpărător:
Persoana fizică sau juridică precizată în ofertă, scrisoarea de transport sau factură.













2. Încheierea contractului de livrare
2.1. Prestaţiile, ofertele şi livrările Avers Fiber România se realizează în baza CLG. Acest principiu este valabil pentru toate relaţiile de afaceri şi pentru toate prestaţiile, inclusiv recomandările şi consilierea, ca şi alte servicii conexe. Odată cu Comanda, cel târziu însă odată cu recepţia mărfii, Cumpărătorul le consideră pe acestea a fi contractuale. Orice referire la alte condiţii de afaceri sau de aprovizionare este valabilă doar dacă Părţile au convenit anume asupra acestora. În lipsa unui acord scris diferit între Avers Fiber România şi Cumpărător, prezentele CLG se vor aplica livrărilor şi prestaţiilor Avers Fiber România chiar dacă Cumpărătorul are elaborate condiţii contractuale generale proprii.
2.2 Cumpărătorul comandă produsul dorit prin e-mail sau telefonic. Recepţionarea Comenzii nu înseamnă accept dat în raport cu Comanda. Comanda se acceptă prin trimiterea confirmării sau încheierea unui contract scris, respectiv se consideră a fi onorată prin recepţionarea mărfii comandate şi achitarea contravalorii acesteia. Avers Fiber România are dreptul de a refuza acceptarea Comenzii.
 
3. Obiectul Contractului
Valorificarea produselor şi prestaţiilor comercializate de firma noastră. Descrierea produselor şi prestaţiilor noastre se regăseşte în prospecte promoţionale, standarde, autorizaţii oficiale în domeniul industriei de construcţii, şi alte documente.
 
4. Formarea preţurilor
4.1 Preţurile care figurează în listele de preţuri şi în alte publicaţii au doar caracter orientativ. Preţul curent apare în oferta concretă şi pe factură. Ofertele noastre se pot modifica cu efect imediat în funcţie de schimbul valutar, cantitatea, termenele de livrare şi posibilităţile de livrare, iar Cumpărătorul ia act de acestea prin telefon sau e-mail, putând renunţa în cunoştinţă de cauză la cumpărare.
4.2 Contravaloarea produsului recepţionat sau a prestaţiei recepţionate este scadentă la data precizată în factura aferentă. Factura se achită la modul indicat în factură. Avers Fiber România  are dreptul de a emite factura începând cu data predării-primirii produsului, respectiv a prestării serviciului.
4.3. În caz de întârziere a plăţii, Avers Fiber România  are dreptul de a percepe penalităţi de întârziere pe perioada întârzierii, şi anume în cuantumul procentual indicat pe factură.
 
5. Predarea-primirea, obiecţii calitative şi cantitative
5.1. Predarea-primirea se poate efectua într-un loc la alegerea Cumpărătorului sau la bazele de lucru curente ale firmei Avers Fiber România, specificat la discreţie de către Cumpărător. Avers Fiber România consideră persoana delegată pentru luarea în primire a produsului ca fiind reprezentantul Cumpărătorului, care dincolo de preluarea produsului, are dreptul de a da declaraţiile de drept legate de predare-primire. Dacă predarea-primirea se efectuează la locul specificat de Cumpărător, atunci de livrarea produsului la locul specificat se poate îngriji şi Avers Fiber România, caz în care poate încheia acord separat cu Cumpărătorul în privinţa costurilor legate de livrarea produsului.
5.2. Recomandările de utilizare şi prelucrare au doar caracter orientativ general, întrucât domeniul de aplicare şi condiţiile de utilizare ale produselor noastre pot fi dintre cele mai felurite. Valorile de utilizare date de noi şi de fabricant pot fi doar valori generale bazate pe experienţă. Anexele ofertelor (figurile, desenele, specificaţiile parametrilor) sunt au în general doar caracter informativ prealabil. Pretenţii diferite de utilizările specificate de noi de la caz la caz nu pot fi validate.
5.3. Verificarea aplicării corecte şi reuşite a produselor noastre nu intră în sarcina noastră. De aceea, putem garanta calitatea produselor noastre doar sub rezerva prelucrării competente cu respectarea instrucţiunilor noastre de utilizare. Acordăm consiliere în privinţa tehnicii aplicării conform celor mai bune cunoştinţe ale noastre, în baza activităţii noastre de cercetare şi a experienţei noastre proprii. Toate aceste date şi informaţii însă nu au caracter obligatoriu şi nu scutesc Cumpărătorul de efectuarea propriilor sale inspecţii şi încercări. Pentru conţinutul datelor furnizate de Cumpărător răspunderea o poartă Cumpărătorul.
5.4. Cumpărătorul trebuie să se îngrijească de verificarea  concordanţei marcajului mărfii livrate cu cel comandat, imediat după sosirea produsului la locul de destinaţie conform Comenzii. În cazul oricăror diferenţe, acesta trebuie să le notifice către Furnizor şi trebuie să se îngrijească ca prelucrarea lor în continuare să nu aibă loc.
 
6. Datele Cumpărătorului le păstrăm şi le prelucrăm conform prevederilor de protecţia datelor.
 
7. Cumpărătorul garantează că dispune de toate acele licenţe şi autorizaţii, care sunt necesare pentru cumpărarea produselor de la Furnizor şi pentru utilizarea conform destinaţiei a acestora. La solicitarea Furnizorului, Cumpărătorul prezintă actele doveditoare respective.
 
8. Dispoziţii finale
8.1. Avers Fiber România pune CLG la dispoziţia Cumpărătorilor astfel:
- drept anexă la documentaţiile de livrare sau de facturare
- pe pagina de internet oficială a firmei Avers Fiber România (www.aversfiber.ro)
8.2. În eventualitatea ivirii oricăror litigii între Avers Fiber România  şi Cumpărător în privinţa respectării CLG, atunci Părţile - în funcţie de atribuţii - se supun competenţei exclusive a Judecătoriei din Cluj-Napoca.
8.3. În problemele nereglementate prin aceste Condiţii de Livrare Generale, respectiv în contract separat, se vor aplica dispoziţiile Codului Civil.
8.4. Aceste CLG intră în vigoare la data de 01 februarie 20162. Încheierea contractului de livrare