ÁSZF

Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

 

1. Szerződő felek

1.1. Szállító:

Avers Fiber Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286

Adóigazgatási szám:  11720881-2-11 (HU11720881)

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-019229

Bankszámlaszám: 11740092-20011648

Telefonszám: +36 33 362 462, 06 34 579 003 Email: avers@avers.hu

1.2. Vevő: az ajánlaton, szállítóleven ill. számlán megnevezett jogi vagy természetes személy.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1. Az Avers Fiber kft szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai ezen szállítási feltételek alapján történnek. Ez valamennyi üzleti kapcsolatra, szolgáltatásra - beleértve a javaslatokat és a tanácsadást, valamint az egyéb mellékszolgáltatásokat - vonatkozik. A megrendeléssel, legkésőbb azonban az áru átvételével, vagy a szolgáltatás elfogadásával a Vevő ezeket szerződésként tekinti. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön megállapodás esetén van helye. Ha az Avers Fiber Kft és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF– et kell alkalmazni az Avers Fiber Kft szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2.2 Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban –  levél útján vagy e-mailben-, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. A megrendelés átvétele nem minősül a megrendelés elfogadásának. A megrendelés ajánlattétel a szerződés megkötésére. A szerződés a visszaigazolás megküldésével vagy irásbeli szerződés megkötésével jön létre és a megrendelt áru átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül. Az Avers Fiber Kftnek joga van, hogy visszautasítsa a megrendelés elfogadását.

3. A szerződés tárgya

3.1. Szállításaink és szolgáltatásaink leírását áruismertetők, szabványok, építőipari hatósági engedélyek és hasonló dokumentumok tartalmazzák. Azonban az utalás ezekre a leírásokra nem jelenti a tulajdonságok garantálását.

4. Árképzés

4.1 Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális ár a számlán szereplő ár. Ajánlataink az ár, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában kötelezettség nélküliek.

4.2 Az Avers Fiber Kft a termékismertetőkben, prospektusokban és az Interneten megadott ajánlataihoz nincs kötve. Az Avers Fiber Kft jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan megváltoztatni, különösen abban az esetben, ha a Avers Fiber kft szállítója időközben árat emelt, illetve, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a Avers Fiber kft oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel.

4.3 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. Az Avers Fiber kft a számla kiállítására a termék átadás-átvételétől illetőleg a szolgáltatás nyújtásától jogosult.

4.4. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Avers Fiber kft a számlán feltüntetett késedelmi kamat felszámolására jogosult.

5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

5.1. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a Avers Fiber kft mindenkori telephelyein vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor. Az Avers Fiber kft a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a Avers Fiber kft is gondoskodhat, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségekről Vevővel külön megállapodása jöhet létre.

5.2. A felhasználási és feldolgozási javaslatok csak általános iránymutatást jelentenek, mivel termékeink alkalmazási területe és feldolgozási feltétele igen különböző lehet. Az általunk és a gyártó által megadott felhasználási értékek csak átlagos tapasztalati értékek lehetnek. Az ajánlatok mellékletei (ábrák, rajzok,paraméterek specifikációk) általában előzetes – informatív jellegűek – kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes esetekben az általunk megadottól eltérő felhasználás alapján igények nem érvényesíthetők.

5.3.. Termékeink helyes és ezzel együtt sikeres alkalmazásának ellenőrzése nem a mi feladatunk. Ezért termékeink minőségének garantálását csak akkor vállalhatjuk, ha a szakszerű feldolgozás a mi felhasználási utasításaink figyelembe vételével történik. Az alkalmazástechnikai tanácsadást legjobb tudásunk szerint végezzük, kísérleti tevékenységünk és tapasztalataink alapján. Minden adat és tájékoztatás azonban nem kötelező érvényű és nem mentesíti a vevőt a saját vizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A vevői adatszolgáltatás tartalmáért a Vevő felel.

5.4. A vevő feladata gondoskodni arról, hogy a termék megrendelési helyre történő beérkezését követően haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány jelölésének egyezését a megrendeléssel. Eltérés esetén ezt haladéktalanul jeleznie kell és gondoskodnia kell arról, hogy további feldolgozás ne történjen.

6. Azokat az adatokat, amelyekről a vevőkkel létrejött üzleti kapcsolatok révén szerzünk tudomást, a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint tároljuk és dolgozzuk fel.

7. A Vevő garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eladótól a termékeket megvásárolja - különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre - valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. Az eladó kérésére a vevő ezen tanúsítványokat bemutatja.

8. Záró rendelkezések

8.1. Avers Fiber kft az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

- szállítási és számlázási dokumentációi mellékleteként

- Az Avers Fiber kft hivatalos honlapján (www.Avers.hu), ·  valamint lehetőség szerint egyéb kiadványain és iratain.

8.2. Amennyiben a Avers Fiber kft és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Esztergom Városi Bíróság vagy a Komárom - Esztergom megyei  Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.3. Jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételekben illetve külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2022. január 01.. napján lép hatályba. és  hatályát vesztik a korábbi kiadások.

Fel az oldal tetejére